ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΣΑΙ, Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΛΕΝΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΜΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ

Sunday, March 4, 2012

Κυριακή της ορθοδοξίας... η ύβρις κατά του Ελληνισμού!

Α) Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμην και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος , ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζόμενοις δοξάζειν κτιστή γαρ κατά τους αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν κάνταυθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθείαν παντελή περιπίπτειν, και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις μη ομολογούσι φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.


Β) Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξες αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε και ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.


Γ) Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ώς αληθείς δεχόμενοις... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.


Δ) Τοις δεχομένοις, και παραδιδούσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ


Ε) Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ


Στ) Τοις την μωράν των έξωθεν (Ελληνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.
Ζ) Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελληνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών... ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ


Βοήθειά σας...

No comments:

Post a Comment