ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΣΑΙ, Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΛΕΝΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΜΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ

Wednesday, June 1, 2011

Τα Μηναία...

Ιούνιος:

1η του μηνός: Ιουστίνου μάρτυρος, τού φιλοσόφου.

Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 8: "Σοφία θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε φιλοσοφίαν εν χάριτι"

18 τού μηνός: Λεοντίου Μάρτυρος.

Εις το κοντάκιον του κανόνος: σελ. 69: "Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεότατον πλάνην"  


30 του μηνός: των 12 Αποστόλων:


Εσπερινόν, σελ. 118: "Αλιέων ο κάλαμος Ελλήνων φιλοσόφων το φρύαγμα και Ελλήνων ρητόρων ρεύματα διετάραξε"

Εις κανόνα, Ωδή 5΄, σελ. 121: Στηρίξας τους μαθητάς σοφία και χάριτι, δυνατωτέρους ειργάσω της των Ελλήνων, Σώτερ, ερεσχελίας και των τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα"

Συναξάριον, σελ. 122: "Φίλιππος ο από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας... υπό Ελλήνων σταυρωθείς τελειούται."


Βοήθειά σας για τον μήνα του Ιουνίου...

No comments:

Post a Comment